Informacije i
zaštita podataka
Obavijesti
Izjava o pristupačnosti
mrežnih stranica
Kontakti
Centar za posjetitelje
Turističke agencije
Integrirani program
Interpretacijski centar
Ivana Brlić Mažuranić
Integrirani program
Kuća Tambure
Slavonska notna bajka
Integrirani program
Obnova tvrđave Brod

Izjava o pristupačnosti mrežnih stranica

Turistička zajednica područja "Slavonski Brod-Posavina" nastoji osigurati pristupačnost svojih mrežnih lokacija u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na mrežnu lokaciju tzgsb.hr.

Status usklađenosti

Mrežna lokacija tzgsb.hr u većoj mjeri usklađena je sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19), Smjernicama CARNET-a za osiguranje digitalne pristupačnosti koje su pregledane i odobrene od nacionalnih krovnih udruga osoba s invaliditetom i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća, uz iznimke koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Iznimke od usklađenosti sa Zakonom o pristupačnosti očituju se u slijedećim dijelovima sadržaja:

Podizanje razine pristupačnosti

Turistička zajednica područja "Slavonski Brod-Posavina" provela je korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja mrežne lokacije tzgsb.hr u maksimalnoj mogućoj mjeri.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 22. rujna 2020., sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda procjene u obliku testiranja pristupačnosti. Testiranja su izvršena na sljedećim operativnim sustavima, internetskim preglednicima i mobilnim uređajima: MS Win10, Mozilla Firefox, Google Chrome, iPhoneXS iOS Safari. Pomoćna tehnologija korištena tijekom testiranja: čitač ekrana NVDA (NonVisual Desktop Access) 2019, čitač ekrana Jaws 2019, VoiceOver, tipkovnica na zaslonu. Testiranje pristupačnosti provedeno je alatom WAWE Web Accessibility Evalution Tool.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne lokacije tzgsb.hr korisnici mogu uputiti.

E-poštom: info@tzgsb.hr
Telefonom: +385 35 447 721
Poštom: Turistička zajednica područja "Slavonski Brod-Posavina", Trg pobjede 28/I, HR-35000 Slavonski Brod

Turistička zajednica područja "Slavonski Brod-Posavina" dužna je na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev. U skladu s uobičajenim radom, Turistička zajednica područja "Slavonski Brod-Posavina" će nastojati odgovore na upite obraditi unutar dva radna dana.

Inspekcijski nadzor

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ove mrežne lokacije, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj 01 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.